Over onze werkwijze bij behandelingen in het kader van de Generalistische Basis GGZ vindt u hieronder enige uitleg. We maken bij de algemene informatie hierover onderscheid tussen 'vorm' en 'inhoud'.

 

Vorm:

Nadat u mogelijk enige tijd hebt moeten wachten op het eerste gesprek met uw behandelaar, is het op enig moment zo ver dat u gaat starten met uw behandeling. De gesprekken daarin, ook het eerste, hebben een standaard contacttijd van 45 minuten. Daarnaast ruimt uw behandelaar per gesprek 15 minuten 'indirecte' tijd in voor de administratie eromheen. Ook op andere momenten wordt er in de behandeling soms zogenaamde 'indirecte tijd' geschreven. Bijvoorbeeld in geval van overleg met derden. Uw behandelaar zal u hierin overigens altijd kennen.

De eerste drie gesprekken worden in de regel beschouwd als de intake-fase. Deze worden dan ook relatief kort op elkaar gepland, meestal met ongeveer één week tussentijd. In de fase daarna zullen gesprekken in eerste instantie met een tussentijd van twee weken worden ingepland, waarna deze tussentijd, afhankelijk van het verder opknappen van uw klachten, nog wat kan worden vergroot. Dit is vooral om ook over iets langere tijd heen te kunnen beoordelen of uw herstel zich ook onder weer wat wijzigende omstandigheden doorzet en standhoudt. Uiteraard vind het plannen van de gesprekken gedurende uw behandeling altijd in nauw overleg met u als cliënt plaats.

 

Inhoud:

Het leidende principe in de behandelingen bij Psychologenpraktijk Bentinck is 'maatwerk'. Om die reden is het lastig om hier in algemene termen iets te zeggen over de inhoud van onze behandelingen. Het volgende daarover dan toch. Zoals hierboven al gesteld worden de eerste drie gesprekken doorgaans beschouwd als de intake-fase. Dat betekent dat in deze gesprekken uw klachten en problemen uitgebreid in kaart zullen worden gebracht, om hierop in gezamenlijkheid maximaal zicht te krijgen. In eerste instantie wordt daarbij veelal gestart met de situatie in het hier en nu, die voor u aanleiding was om u aan te melden voor behandeling. In de intake-fase wordt echter ook altijd aandacht besteed aan uw levensloop, waarbij zowel een fundament aan basisinformatie wordt gelegd, alsook meer uitgebreid wordt ingegaan op eventuele bijzonderheden. Er is bij de relatief kortdurende behandelingen in de Generalistische Basis GGZ echter geen absolute scheidslijn te trekken tussen intake-fase en behandelfase. Ook in de intake-fase zult u aan reacties van uw behandelaar mogelijk al wat houvast ervaren, en sowieso kan het 'doen van uw verhaal' soms al verlichtend werken. De ene situatie is bovendien de andere niet: sommige redenen voor het zoeken van behandeling kunnen al gebaat zijn bij een paar gesprekken, waarin al wat 'tips & trics' ter sprake komen, of waarin u het voor uzelf weer meer helder krijgt, in andere gevallen zal er meer tijd moeten worden uitgetrokken voor het uiteenrafelen van de problemen, en het kiezen van wegen om hierbij weg te bewegen. In alle gevallen zal uw behandelaar u telkens expliciet proberen mee te nemen in zijn of haar overwegingen hierbij en houdt u daarbij als cliënt dus inspraak. 

(Elementen van) de volgende gangbare behandelmethodieken worden ook bij Psychologenpraktijk Bentinck veel gebruikt:

- Cognitieve-gedragstherapie (CGT), voor meer uitleg: https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home

- Eye movement desensitization reprocessing (EMDR), voor meer uitleg: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

- Acceptance & Commitment Therapy: voor meer uitleg: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

- Interpersoonlijke therapie (IPT): voor meer uitleg: https://www.iptnederland.nl/pages/nl/wat-is-ipt

 

De behandeling en uw omgeving:

U (en uw klachten) bevinden zich doorgaans natuurlijk niet in een vacuüm. Meestal zijn er belangrijke anderen die hier weet van hebben en op de een of andere manier een belangrijke rol spelen in uw leven. Tijdens de behandeling brengen we uw netwerk altijd samen in kaart, en is het relatief gangbaar dat iemand uit uw omgeving - uiteraard altijd in overleg met u - wordt uitgenodigd om een keer mee te komen met u. Immers: met de belangrijke anderen uit uw eigen omgeving gaat u uiteindelijk ook na de behandeling weer verder, terwijl het contact met uw behandelaar op enig moment stopt. Alleen al daarom is het fijn als op zijn minst een aantal anderen enig zicht hebben op uw behandelproces. Een aparte categorie wordt in het kader van 'de omgeving' nog gevormd door de mensen die vanuit hun professionele rol betrokken zijn bij u en uw klachten en problemen. Primair is dat de verwijzende huisarts en soms ook de POH-GGZ van diens praktijk. Met hen, maar eventueel dus ook met andere professionals, zal - ook weer altijd in overleg met u en met uw expliciete toestemming - gedurende de behandeling soms contact zijn. Dan kan het gaan om zaken zoals het effect van voorgeschreven medicatie, om het bespreken van eventueel gerezen zorgen of om afstemming over datgene wat er mogelijk na afloop van de behandeling nog zou moeten gebeuren.