Over onze werkwijze bij behandelingen in het kader van gesprekstherapie (GGZ) vindt u hieronder enige uitleg. We maken bij deze algemene informatie hierover onderscheid tussen 'vorm' en 'inhoud'.

 

Vorm:

Nadat u mogelijk enige tijd hebt moeten wachten op het eerste gesprek met uw behandelaar, is het op enig moment zo ver dat u gaat starten met uw behandeling. Voor de gesprekken wordt in de meeste gevallen één uur gereserveerd in de agenda van uw behandelaar. Dat uur vormt ook de basis voor de facturering aan uw zorgverzekeraar, ook als het gesprek in werkelijkheid wat langer of korter duurt dan ingepland. Bij grotere afwijkingen van de ingeplande gespreksduur dan 15 minuten (meer of minder dan vooraf gepland) wordt er een andere gespreksduur bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit laatste zal altijd expliciet met u worden besproken door de betreffende behandelaar.

De eerste drie gesprekken van het traject worden in de regel beschouwd als de diagnostiek-faseDe gesprekken worden (zo mogelijk) in deze fase relatief kort op elkaar gepland, meestal met ongeveer één week tussentijd. In de fase daarna zullen gesprekken in eerste instantie met een tussentijd van twee weken worden ingepland, waarna deze tussentijd, afhankelijk van het verder opknappen van uw klachten, nog wat kan worden vergroot. Dit is vooral om ook over iets langere tijd heen te kunnen beoordelen of uw herstel zich ook onder weer wat wijzigende omstandigheden doorzet en standhoudt. Uiteraard vindt het plannen van de gesprekken gedurende uw behandeling altijd in nauw overleg met u als cliënt plaats.

 

LET OP: In geval van annulering korter dan 24 uur vóór de geplande afspraak of bij zogenaamde 'no show' (geen bericht vooraf) wordt er bij Psychologenpraktijk Bentinck (als onderdeel van de behandelvoorwaarden) een bedrag van € 40,- in rekening gebracht.

 

Inhoud:

Het leidende principe in de behandelingen bij Psychologenpraktijk Bentinck is maatwerk. Om die reden is het lastig om hier in algemene termen iets te zeggen over de inhoud van onze behandelingen. Het hier nu volgende dan toch daarover. Zoals hierboven al gesteld, worden de eerste drie gesprekken doorgaans beschouwd als de diagnostiek-fase. Dat betekent dat in deze gesprekken uw klachten en problemen uitgebreid in kaart zullen worden gebracht, om hierop in gezamenlijkheid maximaal zicht te krijgen. In eerste instantie wordt daarbij veelal gestart met de situatie in het hier en nu, die voor u aanleiding was om u aan te melden voor behandeling. In deze fase wordt echter ook altijd aandacht besteed aan uw levensloop, waarin afhankelijk van de relevantie meer of minder uitgebreid wordt ingegaan op eventuele bijzonderheden.

Er is bij de relatief kortdurende behandelingen in de Generalistische Basis GGZ meestal geen heel duidelijke scheidslijn te trekken tussen diagnostiek-fase en behandelfase. Ook in de eerste paar gesprekken zult u aan reacties van uw behandelaar mogelijk al wat houvast ervaren, en sowieso kan het 'doen van uw verhaal' soms al verlichtend werken. De ene situatie is bovendien de andere niet: in sommige gevallen kunnen mensen al gebaat zijn bij een paar gesprekken, waarin een aantal 'tips & tricks' al de nodige uitkomst bieden, of waarin u het voor uzelf weer meer helder hebt gekregen. In andere gevallen zal er meer tijd moeten worden uitgetrokken voor het uiteenrafelen van de problemen, en het kiezen en uitproberen van wegen om hierbij weg te bewegen. In alle gevallen zal uw behandelaar u telkens expliciet proberen mee te nemen in zijn of haar overwegingen in de behandel-aanpak en houdt u daarbij als cliënt ook inspraak. Dat we het samen doen in de behandeling staat bij Psychologenpraktijk Bentinck altijd voorop.

 

(Elementen van) de volgende gangbare behandelmethodieken worden ook bij Psychologenpraktijk Bentinck veel gebruikt:

- Cognitieve-gedragstherapie (CGT), voor meer uitleg: https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home

- Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), voor meer uitleg: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

- Acceptance & Commitment Therapy: voor meer uitleg: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

- Interpersoonlijke therapie (IPT): voor meer uitleg: https://www.iptnederland.nl/pages/nl/wat-is-ipt

 

Meer in het algemeen wordt er binnen Psychologenpraktijk Bentinck rekening gehouden met de zogenaamde zorgstandaarden in de GGZ, waarin de wetenschappelijke inzichten in het vakgebied telkens worden verwerkt. Primair wordt een behandeling gezien als maatwerk, maar daarbij worden de ontwikkelingen in het vakgebied uiteraard altijd  meegenomen in de eigen professionele vorming van de psychologen. Zie eventueel voor meer informatie: 

https://www.ggzstandaarden.nl/

 

Wat te doen in geval van een crisis?

Psychologenpraktijk Bentinck is een kleine (vrijgevestigde) praktijk. Dit betekent dat er geen eigen crisisopvang is voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Deze verwijzen we voor gevallen van onmiddellijke (psychische) nood naar hun eigen huisartsenpraktijk. Buiten kantoren zal in dat soort gevallen contact moeten worden opgenomen met de huisartsenpost in de regio. De volgende telefoonnummers zijn in dat kader relevant:

Huisartsenpost Amstelveen: 020-4562000

Huisartsenpost Hoorn: 0229-297800

 

De behandeling en uw omgeving:

U (en uw klachten) bevinden zich doorgaans natuurlijk niet in een vacuüm. Meestal zijn er belangrijke anderen die hier weet van hebben en op de een of andere manier een belangrijke rol spelen in uw leven. Tijdens de behandeling brengen we uw netwerk altijd samen in kaart, en is het relatief gangbaar dat iemand uit uw omgeving - uiteraard altijd in overleg met u - wordt uitgenodigd om een keer mee te komen met u. Immers: met de belangrijke anderen uit uw eigen omgeving gaat u uiteindelijk ook na de behandeling weer verder, terwijl het contact met uw behandelaar op enig moment stopt. Alleen al daarom is het fijn als op zijn minst een aantal anderen enig zicht hebben op uw behandelproces. Een aparte categorie wordt in het kader van 'de omgeving' nog gevormd door de mensen die vanuit hun professionele rol betrokken zijn bij u en uw klachten en problemen. Primair is dat de verwijzende huisarts en soms ook de POH-GGZ van diens praktijk. Met hen, maar eventueel dus ook met andere professionals, zal - ook weer altijd in overleg met u en met uw expliciete toestemming - gedurende de behandeling soms contact zijn. Dan kan het gaan om zaken zoals het effect van voorgeschreven medicatie, om het bespreken van eventueel gerezen zorgen of om afstemming over datgene wat er mogelijk na afloop van de behandeling nog zou moeten gebeuren.